top of page

Archief

De inventaris van ons archief bestaat uit pdfdocumenten.

Je kan zoeken via CTRL  F.   

Tijdlijn

1147     De naam Dadingisila, eerste naam van ons dorp en naam van onze kring, is vermeld in een oorkonde van de abdij van Hasnon, in                Noord-Frankrijk, ten zuiden van Doornik.                      

1180     De naam Dadigsela staat in een oorkonde van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, uit de abdij van Mesen. (R.A.B.).

1180     Er moet ook reeds een kerk zijn in Dadizele want er worden jaargetijden gelezen voor Lambertus van Dadizele.

1245     Margaretha II van Constantinopel, kleindochter van Filips van den Elzas, gravin van Vlaanderen, schenkt giften aan Dadizele.    

1270     Jaargetijde voor Willem Martin.

1300     Willem heer van Dadizele vergezelt Gwijde van Dampierre, zoon van Margaretha II van Constantinopel , graaf van Vlaanderen, naar Parijs.

1356     Daniël van Dadizele neemt deel aan de slag van Poitiers, nu Nouaillé-Maupertius genoemd. Een van de veldslagen van de Honderdjarige 

              Oorlog waarbij de Vlaamse adel in tegenstelling met de Vlaamse steden de kant van de verliezende partij, Frankrijk, kiest. De Franse

              koning beloont zijn zoon, Filips de Stoute met de schenking van het hertogdom Bourgondië. Filips neem ook de weduwe over van de 

              jong overleden hertog, Margaretha van Maele, de dochter van Lodewijk van Maele. Hun zoon is Jan zonder Vrees.

 

1375     Rogier van Dadizele, grootvader van ridder Jan, maakt een verslag over het leen van Dadizele.   

1432     Op 23 februari geboorte van Dadizeles bekendste burger, Jan van Dadizele.

1455     Op 29 juli huwt Jan van Dadizele met Catharina Breydel, dochter van Jacob Breydel, afstammelinge van Jan Breydel gekend van de                  Guldensporenslag. Haar moeder was Catharina van der Beurse, telg van de familie die de beurs oprichtte.

 

1455     Op 13 mei bezoekt Isabeau van Portugal, derde echtgenote van de hertog van Bourgondië, Filips de Goede, Dadizele. Zie een 

              brandglasraam in de basiliek.

1462     Jan van Dadizele legt de eerste steen van de nieuwe kerk van Dadizele. Zie brandglas in de basiliek van Dadizele.

1462     Octrooi van Filips de Goede: de " ville et seigneurie (heerlijkheid) de Dadizeele" mag een markt houden. Was Dadizele een stad? In

              ieder geval waren er wallen, vestingen en poorten: de Kortrijkpoort, de Westpoort en de Oostpoort.

1463     Op de woensdag van de Goede Week wordt de eerste weekmarkt gehouden. 

1463     Op twaalf augustus vergunning van Filips de Goede om een schuttersgilde op te richten. 

 

1463     Bulle van Paus Pius II: er is jaarlijks een plechtige mis op 8 september, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw.

 

1463     Op 15 september is er de eerste jaarmarkt in Dadizele.

 

1463     Op 13 november bezoekt Filips de Goede Dadizele, in gezelschap van zijn zus, Agnes van Bourgondië, echtgenote van Karel van Bourbon.

1464     Op 9 september: eerste vogelschieting door de St.-Sebastiaansgilde.

1466      Octrooi: Jan van Dadizele krijgt toelating om huizen te bouwen.

1466     Willem Fillastre, de bisschop van Doornik, bezoekt Dadizele. ( zie brandglas in de basiliek van Dadizele)

1469     Staat van de bevolking van de kasselrij Kortrijk: er zijn 178 huizen en 900 inwoners. In Moorsele 121, in Gullegem 147, in Geluwe 161

              en te Menen 380 inwoners.

1469     Op 17 mei komt Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, op bedevaart naar Dadizele. Hij komt later nog verschillende keren.

1470     Antoine de Rivière, heer van Schales, komt op bedevaart naar Dadizele.

1472     Adolf van Kleef (Cleve), heer van Ravenstein, bezoekt Dadizele.

1477     Op 28 februari wordt Jan van Dadizele benoemd tot baljuw van de stad Gent.

1478     Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk bezoekt Dadizele voor de eerste keer en hij is de gast van ridder Jan van Dadizele.

 

1479     Op 07 augustus wint Jan van Dadizele als aanvoerder een belangrijke strijd in Guinegate ( Noord-Frankrijk) en hij wordt ter plekke tot

              ridder geslagen door Maximiliaan van Oostenrijk. 

 

1479     Op 19 augustus  bezoeken Maximiliaan van Oostenrijk en zijn echtgenote Maria van Bourgondië, Dadizele. Zie brandglasraam in de

              basiliek.

1480     Maart : een brief van een magistraat van Gent over een list tegen ridder Jan.

1480     Einde jaarmarkt.

1481     Op 06 mei: bijeenkomst van Maximiliaan van Oostenrijk met de ridders van het Gulden Vlies. Ridder Jan van Dadizele vergezelde

              Maximiliaan van Oostenrijk naar 's Hertogenbosch waar het veertiende kapittel werd gehouden.

1481     Op 03 september: brief van Maximiliaan van Oostenrijk aan ridder Jan met het verzoek naar Antwerpen te komen. De reden blijft een

              een raadsel.

1481     07 oktober: aanslag op ridder Jan van Dadizele.

1481     21 oktober: Jan van Dadizele sterft aan zijn opgelopen verwondingen.

1568     " Rentebouck van de Heerlycke rente commende jaarlicx ter Heerlychede van Dadizele"...

1579     Tot 1583. De kerk van Dadizele vernield door de Schotten die in het calvinistische Menen verblijven. Slechts één handschrift met de

              de mirakelen en een pauselijke bulle uit de kerkarchieven overleven de ramp.

1614     " Rentebouck van Dadizele gemaakt in het jaar duisent zesse hondert en XIIII bij Lowis de Bersaques vry en ghesworen landtmeter...."

1618     Toestemming van kanunnik Philip de Vicq uit Ieper om het overgebleven handschrift te drukken onder de titel " Kort begrip van de

              historie ende mirakelen ...." Verschillende herdrukken van dit "mirakelboekje" zullen volgen.

1622     Op 10 september wordt het broederschap van de Rozenkrans opgericht.

1644     20 Januari: akte door de St.Sebastiaansgilde: ze laten een schilderij maken die St.-Sebastiaan voorstelt en het zal boven het

              St.-Sebastiaansaltaar hangen. 

1645     Tot 1647: oorlogsjaren en pest.

1650     Tot 1658: legerbenden in Dadizele.

1653     Op 15 november koopt de edele heer Martin de Croix de herberg "Het Schaack".

1659     Koperen plaat gemaakt waarvan de bekende bedevaartvaantjes werden gemaakt.

1644     Op 20 januari: akte door de St.-Sebastiaansgilde. Ze laten een schilderij maken die St.-Sebastiaan voorstelt en het zal boven het St.-

              Sebastiaan altaar hangen.

1682     Op 18 september, tekst geschreven door koster Van de Weghe over verandering parcours processieweg.

 

1683     Op 31 juli: Bulle van Paus Innocentius XI: er is een volle aflaat te verdienen voor diegene die de kerk van Dadizele bezoeken en er voor

              hem bidden.

1685     Op 25 januari: inrichting van het broederschap van de Heilige Drievuldigheid.

1686     Op 7 januari schenkt Ignaas Ferdinand de Croix de herberg "Het Schaack" aan de Sint-Sebastiaansgilde en de herberg krijgt hierdoor

              de naam Sint-Sebastiaan.

1688     Nieuw altaar voor het broederschap van de Rozenkrans.

1688     Op 14 april besluit van de Staatsraad: Dadizele telt 712 inwoners.

1690     Tot 1695 lijst met kerkuitgaven van pastoor De Clercq.

 

1692     Tot 1694: er is geen noveen meer wegens oorlogsomstandigheden.

 

1693     Jan van Moerkerke uit Kortrijk schildert de legenden. 

1696     Op 26 juli is er een overeenkomst tussen Ferdinand de Croix en pastoor De Clercq over het benoemen van onderpastoor, koster,

              kerkmeesters en dismeesters.

1700     Geboorte van beeldhouwer Jan Vanhecke, bekend van o.a. de huidige preekstoel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge.

1700     31 maart: testament van Adrianus de Croix: hij sticht een fondatie voor het onderhoud van de statiën.

 

1705     3 juli: opneming van het maalrecht, 688 inwoners.

 

1706     In de archieven van het kasteel staan de verliezen beschreven ten gevolge van de legerbendes.

 

1722     Broederschap van de Heilige Rochus gesticht. ( Rederijkersgilde) 

 

1722     11 juni: onze bisschop ( in 1559 is Dadizele overgegaan van het bisdom Doornik naar het bisdom Ieper ) van Ieper verleent 40 dagen

              aflaat bij het bezoeken van de statiën te Dadizele.

 

1722     8 september: mgr. Jan Baptist de Smet bezoekt de processie in Dadizele.

1725     Leenboek waaruit blijkt dat het kasteel van Dadizele op de "Motjes" stond.

 

1726     Landboek door Gregorius Berghman, landmeter te Ledegem: de halle van Dadizele stond op de plaats van de herberg " De drie 

              koningen".

1737     Vaandel van het broederschap van de Rozenkrans gemaakt.

 

1737     Op 3 juni wordt Pieter Jan Bouckaert (geneesheer) geboren.

 

1739     28 januari: ledenlijst van de St.-Sebastiaansgilde.

1743     Ledenlijst van de St.-Sebastiaansgilde.

1748     Op 2 december laat paus Benedictus XIV de oprichting van het broederschap het Heilig Kruis toe.

1752     Jacques Holvoet, afkomstig uit Pittem, wordt burgemeester te Dadizele en schepen van de roede van Menen.

1753     Tot 1770: lijsten paasbezoeken van pastoor Van der Meersch.

1760     Afschaffing van de St.-Sebastiaansgilde.

1762     8 mei, octrooi der toelating nieuwe oprichting St.-Sebastiaansgilde en reglement met 37 artikels.

1762     26 augustus: aanstelling van Jacques Holvoet als griffier en inhuldiging van de nieuwe St.-Sebastiaansgilde.

 

1762     Op 5 september bepaalt de heer Van Dadizele dat er eenmaal per twee jaar, op de maandag na de eerste zondag van de noveen, een

              koningsschieting mag zijn.

1763     Op 17 februari wordt Jozef Holvoet te Dadizele geboren, hij zal een zeer grote carrière maken.

1769     Uit de kerkboeken van pastoor Van der Meersch blijkt dat er opnieuw weekmarkten worden opgericht.

1769     5 mei: Menen vraagt de afschaffing van deze weekmarkt en de heer van Dadizele, J.A. Ferdinand de Croix dient de Menenaars van

              antwoord.

1787     Jozef Holvoet tot advocaat van de raad van Vlaanderen benoemd.

1789     Op 15 mei wordt Jozef Holvoet tot schepen van Kortrijk benoemd.

1794     Dadizele wordt geplunderd tijdens het beleg van Menen.

1797     Pastoor Ghyselen laat de kerk sluiten.

1798     Pastoor Ghyselen, ondergedoken, wordt gevangengenomen.

1799     Pastoor Ghyselen laat vanuit de gevangenis in Rijsel weten dat het Mariabeeld in veiligheid werd gebracht.

1799     Op 12 september worden de kerkmeubelen verkocht.

1802     Op 15 september wordt Jozef Holvoet benoemd tot prefect-raadsheer.

1803     Er zijn 1400 inwoners in Dadizele.

1804     Op 11 november sterft Jacques Holvoet, vader van Jozef, op de leeftijd van 82 jaar.

1806     Mgr. F. de Beaumont, onze bisschop van Gent, verenigt de broederschappen van St.-Rochus en van het H. Sacrament.

 

1807     22 maart: brief van de burgemeester aan de onderprefect: er zijn 327 woningen in Dadizele.

1810     30 mei: Jozef Holvoet benoemd tot rekwestmeester bij de staatsraad.

1811     20 april: dood van dokter Pieter Jan Bouckaert, grootvader van Debats, senator te Gent, grootgrondbezitter te Dadizele.

1812     20 februari: Jozef Holvoet wordt prefect van het departement Gemappes.

1812     Op 1 mei wordt Jozef Holvoet prefect te Montbrison (Loire).

1814     Koning Willem benoemt Jozef Holvoet tot lid van de geheime raad.

1814     Brief van Paus Pius VII: zeven jaar aflaat tijdens de heel speciale noveen dit jaar.

1815     8 april: Jozef Holvoet benoemd tot commissaris afgevaardigde in de departementen Leie en Schelde.

1815     22 april: Jozef Holvoet benoemd tot lid van de commissie ter herziening van de grondwet.

1815     18 augustus: Jozef Holvoet benoemd tot voorzitter van de afgevaardigden van de zuidelijke delen van het land.

1815     16 september: Jozef Holvoet staatsraadsheer.

1816     26 augustus: oprichting van het broederschap van het Heilig Hert van Jesus.

1816     Mgr. de Broglie, bisschop van Gent en Mgr. L. du Bourg, bisschop van Louisiana USA, bezoeken Dadizele.

1819     Paus Pius VII geeft een eeuwige aflaat.

1819     9 december: onder pastoor Ghyselen, zusters van Liefde van H. Vincentius à Paulo starten in Dadizele.

1822     23 november: Jozef Holvoet wordt gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

1823     Jozef Holvoet wordt in de adelstand verheven.

1824     Pastoor Ghyselen vergroot het koor van het Heilig Kruis.

1825     Bouw van het bejaardentehuis onder impuls van gravin Louise de la Grange ( weduwe van Philippe de Croix). 

1826     9 mei: Jozef Holvoet benoemd tot lid van de eerste kamer van de Staten-Generaal.

1827     Pastoor Ghyselen bouwt een nieuwe kapel voor O.-L.-Vrouw.

1838     10 januari: testament van pastoor Ghyselen.

 

1838     24 januari: Jozef Holvoet sterft te Mechelen, later kreeg hij door Jean de Bethune een gedenkteken in de basiliek van Dadizele.

 

1850     Einde weekmarkt.

 

1853     Op 17 december wordt de broederschap van de Rozenkrans opnieuw opgericht.

 

1854     Op 8 juni richt mgr. Malou, onze bisschop van Brugge, de broederschap van de Heilige Drievuldigheid opnieuw op.

 

1854     8 december: uitroepen van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis.

 

1855     25 maart: brief van mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk te Dadizele.

 

1857     13 april: tweede brief van mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk te Dadizele.

1857     16 augustus: derde brief van mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk te Dadizele.

1857     8 september: eerstesteenlegging van de nieuwe kerk.

1858     15 augustus: oprichting van het genootschap H. Vincentius à Paulo.

1860     Het rusthuis wordt toevertrouwd aan de Zusters van Liefde uit Kortemark.

1862     Bedevaarten voor de zieke bisschop mgr. Malou.

1864     Overlijden van bisschop mgr. Malou.

1864     25 april: de nieuwe bisschop van Brugge, mgr. Faict, beveelt de kerk van Dadizele aan, aan de gelovigen van zijn bisdom.

1865     17 december: in het bisdom start de jaarlijkse omhaling voor de kerk van Dadizele, einde van de omhalingen in december 1879.

1866     Bedevaarten voor de cholera-epidemie.

1867     1 september: eerste mis in de nieuwe kerk.

1869     4 juni: mgr. Wemaer, vicaris-generaal, bezorgt relikwieën uit Rome aan Dadizele.

1869     14 december: 50 jaar zuster Seraphine Verschaeve te Dadizele.

1872     21 april: bedevaarten ten gunste van de Paus.

1876     3 juli: oprichting van het genootschap der arme kerken.

1880     8 september: de nieuwe kerk wordt ingewijd door mgr. Faict .

1880     De vrije school wordt gebouwd.

1882     31 januari: paus Leo XIII kent aan de kerk van Dadizele het statuut toe van basiliek: naast de Heilige Bloedkapel te Brugge, de enige

              basiliek in het bisdom Brugge.

1884     Vondst Romeinse munten te Dadizele.

1888     31 december: Dadizele telt 1800 inwoners.

1889     8 september: plechtig jubileum ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.

1902     Kroning van het O.-L.-Vrouwbeeld op 20 april. Er werden bijzondere treinen naar Dadizele ingelegd.

1908     Op 7 augustus worden 7 nieuwe kapellen van de Ommegang ingehuldigd. De overige werden tegen dan gerestaureerd.

1914     Op 14 oktober vallen de Duitsers Dadizele binnen. Ze zullen er tot op het einde van de oorlog blijven.

1917     De basiliek van Dadizele, een uitkijkpost van de Duitsers, wordt door de Engelsen zwaar beschadigd.

1925     Op 1 mei wordt de basiliek volledig opengesteld na heropbouw.

1939     De basiliek wordt op 20 februari als monument erkend en beschermd.

1940     Duitse tanks rijden op 26 mei voor de eerste keer door Dadizele. Ook hier is WO II nu begonnen.

1943     De huidige grenzen van onze gemeente worden vastgelegd.

1943     E.H. Gaston Deweer wordt op 28 november pastoor van Dadizele. Hij zou zijn stempel drukken op de ontwikkeling van Dadizele als 

              toeristisch centrum.

1944     Op 7 september reden de eerste geallieerden Dadizele binnen, ons dorp was bevrijd.

1950     Inwijding van het Daiselpark, het latere Dadipark, op 13 september.

1952     Herdenking van de kroning van het Mariabeeld. Alle straten werden versierd met 750.000 bloemen in zijdepapier.

1953     Op 1 mei wordt het kasteel verkocht: het kasteel zelf en het parken worden eigendom van het bisdom Brugge, de orangerie en de 

              boomgaard van de vzw Parochiale werken. De gemeente wordt eigenaar van de woning van Remi Dewitte, de stallingen en het 

              koetshuis met de grond ernaast.

 

1954     Het retraitehuis voor priesters wordt op 26 april in het voormalig kasteel geopend.

 

1956     Het gebedspark Rosarium wordt op 1 mei ingewijd op de gronden van de voormalige boomgaard van het kasteel.

 

1958     Op 15 mei wordt het nieuwe altaar in de basiliek ingewijd.

 

1959     De nieuwe troon van het Mariabeeld wordt op 1 mei ingewijd.

 

1959     Een Onze-Lieve-Vrouwbeeld van Harry Elström wordt in het Rosarium geplaatst. Het zou er tot 1995 staan om dan naar de basiliek 

              te verhuizen.

 

1961     Pastoor Deweer koopt met akkoord van Mgr.De Smedt villa Defretin, vroeger De Bast om er vanaf 8 september 1962 het Daiselheem

              in te richten, bestemd voor alle jeugdwerken.

 

1962     Voor de eerste keer sedert de bouw, krijgen de 16 buitennissen van de basiliek beelden van de hand van Gentiel Vanelslander. 

1980     100 jaar kerkwijding gevierd met een TV-mis.

1981     Aan het graf van Ridder Jan wordt een gedenksteen geplaatst ter vervanging van de oorspronkelijke grafsteen die tijdens WO I verdween.

1982     100 jaar nadat de kerk tot basiliek werd verheven wordt het mariaspel " Ziedaar je Moeder" vijf keer in de grote zaal van het Dadipark 

              opgevoerd. Er zijn telkens 1000 toeschouwers.

1985     Sinds 6 mei is de Spaanse kapel een beschermd monument.

1985     In de gebouwen van het voormalig kasteel, later het retraitehuis Maria Assumpta, wordt Mariënstede vanuit het Dienstencentrum Gits 

              opgericht om volwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking op te vangen.

1986     Op initiatief van pastoor Lode St.-Martin wordt het parochiaal centrum den Ommeganck op de voormalige grond van het kasteel 

              gebouwd: een zaal voor 500 personen met daarnaast lokalen voor de Chiro en 2 vergaderzaaltjes.

1989     Een vernieuwde processie met 1350 figuranten trekt door de gemeente. Dit zal ook in 1992 en 1995 herhaald worden.

1989     In het najaar verenigen enkele Dadizelenaars zich in de NV Dadipark en nemen het Daiselpark over van het bisdom. Achiel Vlaeminck is

              de afgevaardigd bestuurder. 

1991     Onze heemkundige kring Dadingisila wordt op 28 november gesticht.

1993     Een nieuw gekleurd rosas in de westgevel van de kerk wordt op 11 april tijdens de afscheidsviering van pastoor Lode St.-Martin  

              voorgesteld.

2000     50 jaar Daiselpark/Dadipark wordt met veel luister gevierd.

2002     Voor de laatste keer opent Dadipark de deuren.

2010     Historisch spektakel in PC den Ommeganck n.a.v. 25 jaar Mariënstede.

2012     Na veel pogingen en hoopgevende berichten, wordt het Dadipark vanaf juli met de grond gelijk gemaakt.

2015     De Kapellen van de kleine ommegang en de startkapel van de grote ommegang worden op 18 maart beschermd.

2018     De laatste burgemeester van het zelfstandige Dadizele ( voor de fusie van eind 1976 ) overlijdt op 18 februari. Noël Devos werd 81 jaar.

              

bottom of page